สหกรณ์เครื่อข่ายตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องหนังได้รับการจดทะเบียนแล้ว 24 กันยายน 2557

ชื่อเต็ม  สหกรณ์บริการเครื่อข่ายตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องหนัง  จำกัด  มีสำนักงานอยู่ที่  38/79-81  ถนนเอกชัย  ซอย  เอกชัย64/2  แขวง บางบอน  เขต  บางบอน  จังหวัด  กรุงเทพ    ประเภทสหกรณ์บริการ  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  ๑๐๑๐๐๐๐๑๒๕๕๗๘   รับจดเมื่อวันที่  24  กันยายน  2557  สหกรณ์นี้เกิดจากความร่วมมือและการสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ  ร่วมกับสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบโดยการรวมตัวกันของผู้รับงานไปทำที่บ้านประเภท ตัดเย็บเสื้อผ้าได้รวมกลุ่มกัน  4  กลุ่ม  4 เขตพื้นที่  ร่วมกันจัดตั้ง  โดยมีวัตถุประส่ง เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก การจัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและดำรงชีพ  เพื่อจัดหาวัตถุดิบและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตและบริการรวมทั้งสิ่งของอย่างอื่นที่ีสมาชิกมีความต้องการมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกและที่สำคัญเพื่อความร่วมมือกันผนึกกำลังในการดำเนินธุรกิจและเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ   จะมีการเตรียมประชุมผู้จัดตั้งสหกรณ์  เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่ครั้งที่  1เร็วๆนี้   แล้วจะแจ้งข่าวความคืบหน้าครั้งต่อไป  

มานพ  แก้วผกา  2  ตุลาคม  2557