เกี่ยวกับกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เป็นองค์กรที่ริเริ่มจากกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน และขยายไปยังแรงงานนอกระบบกลุ่มอื่น ๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการคุ้มครองทางกฎหมาย และทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ

ข่าวล่าสุด